วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำน้ำลำพญาธาร (นายสัมพัน ศิริโสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำน้ำลำพญาธาร (นายอำนาจ พูลสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำน้ำลำพญาธาร (นายประนอม สงสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๕
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยนางมีนา วิญญานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (แยกจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางที่ทำกินนายบุญรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (แยกจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางที่ทำกินนายบุญรอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยที่ 1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางบ้านป้าโต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยนางมีนา วิญญานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายเทวรรณ สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง