วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริมนม 58,520 กล่อง
14  มี.ค. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริมนม 58,520 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับช่วยเหลือผ็ุประสบภัยเนื่องจากเหตุอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร และเสาสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างล้าง เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างล้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดของอบต.บุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง