วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้มาลาเรีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกทางเข้าโรงสูบน้ำระบบประปา) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยศาลาอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านนางผาง เวินเวหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายอุดร คำภานพ ต่อจากถนน คสล.เดิมออกไปทางที่ทำกิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง