วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (แยกจากถนน 304 ไปทางบ้านนายทำ มาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายอำนวย มีมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางแลม เทียบพรมราช ออกไปทางฝายน้ำล้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างโครงการอำนวยความสะดวกทางการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 8928 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง