วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อกาแฟ 3 in 1 ,น้ำแข็ง,น้ำแก้ว,น้ำถัง พร้อมแก้วกระดาษและช้อนคนกาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
เช่าเช่าเต็นท์ ตามโครงการอำนวยความสะดวกทางการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 4 ป้าย
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อกระบองไฟ,ถุงมือขาวและนกหวีดพร้อมสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพลิกฟื้นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้าน ก.ม.80