วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ มือถือ
18  ธ.ค. 2561
1.เช่่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ 2.เช่าเต็นท์ 3.จัดสถานที่บริเวณจัดงาน
17  ธ.ค. 2561
จ้างรื้อบดอัดถนนเดิมพร้อมลงหินคลุกพร้อมท่อลอด คสล.(ออกไปทางไร่คีรีล้อม) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
รื้อบดอัดถนนเดิมพร้อมลงหินคลุกพร้อมท่อลอด คสล.(ออกไปทางไร่คีรีล้อม) หมู่ที่ 8
17  ธ.ค. 2561
โครงการรื้อบดอัดถนนเดิมพร้อมลงหินคลุกพร้อมท่อลอด คสล.(ออกไปทางไร่คีรีล้อม) หมู่ที่ 8
7  ธ.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างเช่าเวที ,เครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ,ไฟประดับตกแต่ง,ไฟฟ้าแสงสว่าง,เต็นท์ พร้อมจัดสถานที่บริเวณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (พ.ย.-ธ.ค.61 จำนวน 40 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
อาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (พ.ย.-ธ.ค.61 จำนวน 40 วัน)