วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2566
ซื้อยางล้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๕ ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือกู้ภัย) จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ (DLTV SET) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๕๖-๖๒-๐๐๐๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ก.ม.๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕ (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด ๔ นิ้ว เป็น ๖ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๕ ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง