วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางจรูญ แก้วกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางร่วม โรมสระน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายขจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางเขายายหม้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 ซอย 4 (บริเวณที่ทำกินนายณรงค์ศักดิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางร่วม โรมสระน้อย)
5  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางจรูญ แก้วกลาง)
4  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 ซอย4 (บริเวณที่ทำกินนายณรงค์ศักดิ์)
4  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางเขายายหม้อ)
4  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายขจร)