วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
ซื้อัวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน กม.๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,000 โดส ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง