วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางสำนักสงฆ์โพธิ์นิมิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างขุดลอกสระน้ำประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ (รถบรรทุกหกล้อ) จำนวน ๒ คัน เพื่อรับ - ส่งนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิด เตรียมสนามแข่งขัน และเช่าเต็นท์ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง