วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
จ้างทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา ของรางวัล และอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัดฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 2
22  ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ 1
21  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง