วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลประดับเวที โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางอ่างเก็บน้ำบ้านทับลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางศูนย์ปฏิบัติธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายถวิล วงษ์เจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอย 4 ต่อจากถนนเดิมออกไปที่ทำกิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายประกาย ผันกิ่ง ไปบ้านนายพัฒนพงษ์ พระชนะสงคราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง