วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศพด.จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน5โรงเรียน จำนวน 42 วัน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2561)
1  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศพด.จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน5โรงเรียน จำนวน 42 วัน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์นิทรรศการการหล่อเทียนจำนำพรรษาและการแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9