วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10
20  มิ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางศูนย์ปฏิบัติธรรม)
20  มิ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายประกาย ผันกิ่ง ไปบ้านนายพัฒนพงษ์ พระชนะสงคราม)
20  มิ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายถวิล วงษ์เจริญ)
20  มิ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอย 4 ต่อจากถนนเดิมออกไปที่ทำกิน)
20  มิ.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางอ่างเก็บน้ำบ้านทับลาน)
15  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างทำตรายางตามแบบ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง