วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนางอุทัย เทพชาติ)
26  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายเทวรรณ สุรินทร์)
26  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยนางมีนา วิญญานนท์)
26  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยที่ 1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางบ้านป้าโต)
24  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 ซอย 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางถนน 304) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  เม.ย. 2567
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2
23  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 6 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 189 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองระเบาะแฝก หมู่ที่ 6 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,410 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (คุ้มโนนดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง