วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (ซอย 4/2-2)
4  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (ซอย 4/2-1)
4  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางน้ำตกเหวนกกก)
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ของสำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ของกองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของกองคลัง) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๓ ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยทุ่งกระถิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางถนน 304) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง