วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (คุ้มหินดาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) (ครุภัณฑ์เลขที่ 416-66-0098) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 4 (คุุ้ม กม.80) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 91 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลป้ายโครงการอำนวยความสะดวกทางการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (คุ้มหินดาด)
11  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (คุ้มโนนดู่)
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 ซอย 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางบ้านอาจารย์พราหมณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง