วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสงกรานต์ ป้องหอม ไปทางบ้านนายมงคล วงษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของกองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางถนน 304)
16  ก.พ. 2567
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 10
16  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (ซอยทุ่งกระถิน)
15  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๓ และ ๔๑๖-๖๖-๐๐๙๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสงกรานต์ ป้องหอม ไปทางบ้านนายมงคล วงษา)