วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
14  ก.พ. 2567
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค และจารบี สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 9151 ปราจีนบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ของสำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
เช่าชุดเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๓ วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 9151 ปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ของสำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ , ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ และจัดซื้อชุดกีฬา จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างทำสปอร์ตโฆษณา จำนวน ๑ งาน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิดีศริสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง