วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 ซอย 4 (บริเวณที่ทำกิน ป.หนุ่ย)
29  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 6 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 189 เมตร
29  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 4 (คุุ้ม กม.80) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 91 เมตร
29  มี.ค. 2567
โครงการขุดลอกคลองระเบาะแฝก หมู่ที่ 6 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,410 ลูกบาศก์เมตร
29  มี.ค. 2567
โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองลำพระยาธาร หมู่ที่ 3 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,500 ลูกบาศก์เมตร
29  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 (งานย้ายหอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร)
29  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 7
29  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 ซอย 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางถนน 304) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางบ้านนายอรุณ)
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางประตู 1 )