วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมทางถนน 304 ไปทางฝายน้ำล้นคลองระเบาะแฝก)
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางถนน 304)
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้วเป็น 6 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 4/5 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางที่ทำกินนายมหิธร)
28  มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 ซอย 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางถนน 304)
27  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 1
27  มี.ค. 2567
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย 3