วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 ซอย 3 (บริเวณที่ทำกินนายมานพ นาทสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 ซอย 4 (บริเวณที่ทำกิน ป.หนุ่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนเส้นไปน้ำตกเหวนกกก บ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
3  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 (งานหอถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูง 15 ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 (งานย้ายหอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กธ ๙๔๙๖ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 (งานหอถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูง 15 ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 (งานย้ายหอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองลำพระยาธาร หมู่ที่ 3 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,500 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง