วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ของสำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ , ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ และจัดซื้อชุดกีฬา จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างทำสปอร์ตโฆษณา จำนวน ๑ งาน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิดีศริสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กระบะ ๔ ประตู) หมมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของสำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 82-2989 ปราจีนบุรี จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง