วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางที่ทำกินนายสงกรานต์ ป้องหอม)
20  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ (บรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ของกองการศึกษาฯ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๓ ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๖) ประจำเดือน เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการขุดลอกคลองลำพระยาธาร หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง