วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเวที, เครื่องเสียง (ชุดใหญ่), นั่งร้าน จำนวน ๓ รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างทำสปอร์ตโฆษณา จำนวน ๑ งาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของสำนักปลัด) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของกองการศึกษา) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ของกองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๓ ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง