วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
15  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน 3 แห่ง
15  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน 3 แห่ง
14  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 (งานย้ายหอถังแชมเปญ)
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 6 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จากขนาด 4 นิ้วเป็น 6 นิ้ว)
12  ก.ย. 2566
โครงการติดตั้งป้ายซอย 43 ป้าย
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง