วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กระบะ ๔ ประตู) หมมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของสำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 82-2989 ปราจีนบุรี จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอยมอตาศรี (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางมอตาศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๓ ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โต๊ะสแตนเลสกลม) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ของสำนักปลัด) ครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-0076 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอยมอตาศรี (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางมอตาศรี)