วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 โรงเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 5) ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อโต๊ะห้องประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (จากที่ทำกินนายเชิดซู เขตบุญพร้อมไปทางที่ทำกินนางลำพึง จันทรโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายคล้าย ดอกสวัสดิ์ ไปทางบ้านนายสุข สุทธิโสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 (ซอยร่วมใจ) ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทางบ้านนางละอองดาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบุพราหมณ์ ปรับปรุงระบบประปา งานเดินท่อระบบประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 63 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ (รหัสสินทรัพย์ 277-51-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง