วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของสำนักปลัด) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของกองการศึกษา) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ของกองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๓ ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สายคล้องคอพร้อมกรอบใสใส่บัตรของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 ซอย 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางถนน 304) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 ซอย 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางถนน 304)
4  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 (บริเวณที่ทำกินนายสงกรานต์ ป้องหอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 (บริเวณที่ทำกินนายสงกรานต์ ป้องหอม)