วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอนาดี จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ของสำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ของกองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างทำสติ๊กเกอร์ชื่อส่วนราชการและปริ้นพร้อมเคลือบแผนผังแสดงเขตพื้นที่ อบต.บุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ของกองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของกองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 (งานถังกรองน้ำ) ซอยสำนักสงฆ์วังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 8 (คุ้มบ้านนายอรุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง