วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๓ ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณงาน และจ้างเหมาจัดทำกระทง จำนวน ๒ รายการ โครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
เช่าเหมาเช่าเวที, เครื่องเสียงชุดใหญ่ , เครื่องปั่นไฟ , ไฟฟ้าประดับตกแต่งภายในงาน และไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อไฟราวประดับตกแต่งประจำจุดลอยกระทง จำนวน ๓ รายการ โครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างทำสปอร์ตโฆษณา จำนวน ๑ งาน ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง