วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 (งานหอถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 8 (คุ้มบ้านนายปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(งานเป่าล้างบ่อบาดาล) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งพลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์) เพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง