วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โต๊ะสแตนเลสกลม) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ของสำนักปลัด) ครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-0076 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอยมอตาศรี (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางมอตาศรี)
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง (รถกระบะตอนเดียว) หมายเลขทะเบียน บธ 8928 ปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์พร้อม เปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 9151 ปราจีนบุรี จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันแต่ละกิจกรรมต่างๆ และอุปกรณ์แต่ละซุ้มกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเวที, เครื่องเสียง (ชุดใหญ่), นั่งร้าน จำนวน ๓ รายการ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง