วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2567
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๙ (คุ้มวัด กม.๘๐)
31  พ.ค. 2567
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๖
31  พ.ค. 2567
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๓
30  พ.ค. 2567
อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ครั้งที่ 2) ประจำเดือน มิถุนายน 2567
29  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 11 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ครั้งที่ 2) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนเส้นไปน้ำตกเหวนกกก บ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2567
อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2567
24  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง