วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (งานหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กธ ๙๔๙๖ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (ครุภัณฑ์เลขที่ ๗๑๑-๕๗-๐๐๐๒) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (ครุภัณฑ์เลขที่ ๗๑๑-๕๗-๐๐๒) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๔) ของกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง