วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5187 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ของสำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ของสำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอนาดี จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ของสำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง