วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จาก ขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 6 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จากขนาด 4 นิ้วเป็น 6 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 (งานย้ายหอถังแชมเปญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง