วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จำนวน 10 รายการ
21  เม.ย. 2566
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษาฯ)
21  เม.ย. 2566
ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0064 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุพราหมณ์ จำนวน 1 เครื่อง
21  เม.ย. 2566
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
20  เม.ย. 2566
โครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
20  เม.ย. 2566
โครงการจัดซื้อกระสอบทราย (ถุงปุ๋ย) จำนวน 400 ใบ