วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จาก ขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว)
8  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ของกองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว)
7  ก.ย. 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) จำนวน 1 เครื่อง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลือบบัตรชนิด A๓) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๕ , ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๙ และ ๔๑๖-๖๑-๐๐๕๑ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านทับลาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง