วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 4/1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางที่ทำกินนางสวนแตง หุนกิ่ง)
11  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ไปทางอ่างเก็บน้ำทับลาน)
6  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (เครื่องเรือกู้ภัย) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จาก ขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 6 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จากขนาด 4 นิ้วเป็น 6 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง