วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ) จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,400 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (งานหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (งานหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา(สำหรับเด็ก) และของรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง