วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๕ ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (ครุภัณฑ์เลขที่ ๗๑๑-๕๗-๐๐๐๒ และ ๗๑๑-๕๗-๐๐๐๓) ของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กระบะ ๔ ประตู) หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (งานหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กธ ๙๔๙๖ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง