วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 6 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จากขนาด 4 นิ้วเป็น 6 นิ้ว)
12  ก.ย. 2566
โครงการติดตั้งป้ายซอย 43 ป้าย
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ของกองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จาก ขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว)
8  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล จากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว)
7  ก.ย. 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) จำนวน 1 เครื่อง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลือบบัตรชนิด A๓) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง