วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ และซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อชุดกีฬา(พิมพ์ลาย) จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบุพราหมณ์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ของสำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างโครงการขุดลอกบ่อสาธารณะ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 (งานถังกรองน้ำ) ซอยศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบุพราหมณ์ งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบุพราหมณ์ งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง