วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(กองคลัง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๑-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของกองการศึกษาฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(สำนักปลัด) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๙๑๕๑ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง ตามโครงการอำนวยความสะดวกทางการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อน้ำแข็ง,น้ำแก้ว,น้ำถัง จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการอำนวยความสะดวกทางการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง