วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อน้ำแข็ง,น้ำดื่ม และน้ำถัง จำนวน 3 รายการ ตามโครงการอำนวยความสะดวกทางการจราจรเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 (งานหอถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างออกแบบโลโก้ อบต.บุพราหมณ์ และฉลุสติ๊กเกอร์สีขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อเต๊นท์ผ้าใบ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(กองการศึกษาฯ) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๖ และ ๔๑๖-๖๔-๐๐๘๖ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ของกองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางสายตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้ด้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทางอ่างเก็บน้ำทับลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง