วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ( กองคลัง) ครุภัณฑ์เลขที่ 420-64-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ( สำนักปลัด ) ครุภัณฑ์เลขที่ 420-48-0002,420-50-0008,420-50-0011,420-51-0012 และ 420-64-0018 จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เวลา 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567) ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง บุคลากรด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 9151 ปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำน้ำลำพญาธาร (น.ส.ปราวิษา ดงอุทิป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำน้ำลำพญาธาร (น.ส.เสน่ห์ ชินศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำน้ำลำพญาธาร (นายโกศล นิรไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำน้ำลำพญาธาร (นายณัฐพล สินสระน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำน้ำลำพญาธาร (นายทิเบด ฉิมกิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง