วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กธ ๙๔๙๖ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๕ ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔) ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กระบะ ๔ ประตู) หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อยางล้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง