วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทางสำนักสงฆ์เนินสง่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 505 ตร.ม. (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทางที่ทำกินนางบุญเมียน โสดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. (คุ้มพ่อปั่นแยกจากถนน 304 ออกไปทางฝายน้ำล้นคลองระเบาะแฝก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. (ซอยศาลาประชาคมจากที่ทำกินนายวีรศักดิ์ สุขสำราญไปทางที่ทำกินนายจ้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทางไร่คีรีล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. (ซอยบ้านนายแดง พวงมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 (ซอยสำนักสงฆ์โพธิ์นิมิตบริเวณตรงข้ามที่ทำกินนางกบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (งานหอถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (งานหอถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง