วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของกองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 ซอยศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่บริเวณงาน(จัดตกแต่งงานในรูปแบบงานวัด) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหามหรศพ (ดนตรี) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
เช่าเครื่องปั่นไฟ ขนาด 150 KVA จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
เช่าเวที,เครื่องเสียง,ไฟฟ้าประดับตกแต่งภายในงาน,ไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อชุดเครื่องเสียงติดรถประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง