วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบุพราหมณ์ งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบุพราหมณ์ งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 (บริเวณตรงข้ามที่ทำกินอาจารย์ดำรงค์ มานะดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 (จากที่ทำกินนายมหิธร กัญตามะระออกไปทางที่ทำกินหนึ่งนาดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทาง ถนน 304) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง