วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำหรับใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในกลุ่มเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
เช่ารถยนต์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ จำนวน ๑ คัน และเครื่องเสียงชุดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง