วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับลาน ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ของกองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 โรงเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 6) ประจำเดือน เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๙ , ๔๑๖-๖๔-๐๐๘๔ และ ๔๑๖-๖๓-๐๐๖๘ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 โรงเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 5) ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อโต๊ะห้องประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง