วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2566
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
20  เม.ย. 2566
โครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
20  เม.ย. 2566
โครงการจัดซื้อกระสอบทราย (ถุงปุ๋ย) จำนวน 400 ใบ
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองใหญ่ คลองไผ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
10  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลกำหนด สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ทำป้ายไวนิลกำหนด สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
7  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง