วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทางบ้านยายพัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยกำนันนิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (งานถังกรองน้ำ) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อตลับหมึก เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง Printornix รุ่น P8000 จำนวน 1 ตลับ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ ๘๙๒๘ ปราจีนบุรี จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง จำนวน ๓๓ รายการ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
เช่าเต็นท์ และรถยนต์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๙๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง