วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองใหญ่ คลองไผ่ หมู่ที่ 5
4  เม.ย. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
4  เม.ย. 2566
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5
31  มี.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ) จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,400 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (งานหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (งานหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง