วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบุพราหมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 (บริเวณตรงข้ามที่ทำกินอาจารย์ดำรงค์ มานะดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 (จากที่ทำกินนายมหิธร กัญตามะระออกไปทางที่ทำกินหนึ่งนาดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทาง ถนน 304) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทางที่ทำกินนางละมูล บัวแย้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางสายตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้ด้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง