วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ ๘๙๒๘ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๘๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๑,๕๙๒ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์สเปรย์ ๗๐% บรรจุ ๑๐๐ ml./ขวด จำนวน ๓,๕๐๐ ขวด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ (เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง