วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำน้ำลำพญาธาร (นายวิชิต พรหมศร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำน้ำลำพญาธาร (น.ส.บุญยงค์ มัดตะคุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำน้ำลำพญาธาร (นายชัยมงคล สายันต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนเส้นไปน้ำตกเหวนกกก บ้านทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 11 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง