วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (คุ้มบ้านหินดาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 (จากบ้านนางสมัย ยืนยัง ไปทางไร่คีรีล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 (โรงต้มหน่อไม้) งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งป้ายซอย ประจำซอยในหมู่บ้าน จำนวน 28 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5187 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง