วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๖๘ , ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๓) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ (ซอย ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางบ้านนายสมพงษ์ คงเคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางศาลเจ้าปู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายคำรณ ช่วงสำโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง