วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการสัปดาห์นิทรรศการการหล่อเทียนจำนำพรรษาและการแห่เทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๘๖๒ ปราจีนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางบ้านนางสำลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทาง 3 แยกนานายสมภพ ไพรเถื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมซอยไร่ลุงอิ๊ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ของกองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง